Copyright 2006 : All Rights Reserved by Thepsila.com
design by FinalPiece

บริการ 

 

ประเภทกิจการค้า

     ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิลาอุตสาหกรรม ประกอบ ธุรกิจจำหน่าย หิน, ทราย, ลูกรัง และหินคลุก ให้แก่ บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่

     ปี พ.ศ.2546 ได้ขยายธุรกิจมาประกอบ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร